Produkce mléka a výkrm skotu

Živočišná výroba je zaměřena především na produkci mléka a výkrm skotu. Průměrný počet dojnic se pohybuje okolo 400 ks a ostatní skot je chován přibližně v počtu 800 ks. 
V chovu dojnic i ostatního skotu je neustále brán zřetel na kvalitu výroby a je kladen důraz na zachování a vylepšování dobrých podmínek chovu zvířat. Rovněž je stabilně investováno do obnovy strojní mechanizace či jiných chovatelských technologií a údržby a obnovy stájí.